Tylko teraz darmowa dostawa dla zamówień powyżej 89 zł! | Raty 10x0% lub 30x0% (RRSO 0%) Sprawdź

Proponowane kategorie

Proponowani producenci

Proponowane produkty

  • {{ item.price }} {{ response.currency_symbol }}

Proponowane poradniki

Nie znaleziono

Regulamin serwisu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INLAGO.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w treści Regulaminu będą używane następujące pojęcia, bez względu na ich użycie w liczbie pojedynczej lub mnogiej nadaje się im następujące znaczenie:

I.1. Formularz Kontaktowy – funkcjonalność Strony Internetowej, umożliwiająca Klientowi nawiązywanie kontaktu ze Sprzedawcą w celu zadania pytań dotyczących Towarów;

I.2. Hasło - ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta;

I.3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, dokonująca w Sklepie lub w inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

I.4. Klient - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną na rzecz której mogą być świadczone Usługi lub zawarta Umowa Sprzedaży;

I.5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.);

I.6. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu Towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową [stosownie do treści art.. 22 1  Kodeksu Cywilnego];

I.7. Konto Klienta - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, do którego dostęp Klient uzyskuje po dokonaniu Rejestracji;

I.8. Koszyk – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia;

I.9. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.), pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi droga elektroniczną przez Sprzedawcę lub w imieniu Sprzedawcy;

I.10. Towar - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie;

I.11. Regulamin – niniejszy regulamin;

I.12. Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura polegająca na utworzeniu indywidualnego Konta Klienta za pomocą dedykowanego formularza lub konta Facebook lub Google, dokonana zgodnie z Regulaminem;

I.13. Sklep – funkcjonalność dostępna za pośrednictwem Strony Internetowej, za pośrednictwem której Klient może nabyć od Sprzedawcy Towary, zawierając Umowę Sprzedaży;

I.14. Spółka lub Sprzedawca – GT GROUP Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie przy ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, nr REGON: 180004113, NIP: 815-166-49-72, nr BDO: 000003403, kapitał zakładowy w wysokości 13 257 000,00 zł, opłacony w całości;

I.15. Strona Internetowa - serwis internetowy dostępny pod adresem: inlago.pl (wraz z podstronami);

I.16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów na odległość w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta na zasadach określonych w Regulaminie, w zakresie Umowy Sprzedaży zawieranej z Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.);

I.17. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.);

I.18. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Spółkę za pośrednictwem Strony Internetowej;

I.19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Pojęcia niepowołane w Tytule I ust. 1 Regulaminu, a używanie w treści Regulaminu będą mieć znaczenie nadane im w odpowiednim postanowieniu Regulaminu. Nagłówki tytułów w Regulaminie nie wpływają na interpretację zapisów Regulaminu.

3. Regulamin określa:

3.1. zasady prowadzenia Sklepu przez Spółkę;

3.2. zasady korzystania ze Sklepu przez Klientów;

3.3. rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz korzystania z Usług;

3.4. zasady prezentowania informacji na Stronie Internetowej;

3.5. zasady składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie;

3.6. zasady dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, zasady uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży;

3.7. uprawnienia Konsumenta, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, obowiązki i odpowiedzialność Sprzedawcy, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji;

3.8. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

3.9. informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 do 16 w następujący sposób:

  • telefonicznie nr tel. 22 245 44 00
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]
  • poprzez Formularz Kontaktowy,
  • pisemnie – na adres GT GROUP Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    z siedzibą w Łańcucie przy ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut ul. Cetnarskiego
    35/37, 37-100 Łańcut

5. Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga urządzenia z dostępem do Internetu takiego jak komputer, tablet, smartfon itp. oraz oprogramowania do przeglądania zasobów Internetu typu Microsoft EDGE (wersja 92.0.902.55 lub nowsza), FireFox (wersja 90.0.2 lub nowsza), Chrome (wersja 92.0.4515.131 lub nowsza). Rekomendowana rozdzielczość pozioma ekranu to rozdzielczość powyżej 1024 pikseli.

6. Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub świadczeniu usług, o których mowa w tytule II Regulaminu z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw, etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.

II. USŁUGI SWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy, nieodpłatnie następujące Usługi:

3.10. Formularz Kontaktowy;

3.11. Składanie Zamówień w Sklepie;

3.12. Prowadzenie Konta Klienta w Sklepie;

3.13. Wysyłka Newslettera;

2. Usługa Formularz Kontaktowy polega na umożliwieniu Klientowi nawiązywania kontaktu ze Sprzedawcą i wysłania do Sprzedawcy wiadomości o określonej treści. Dla skorzystania z usługi Formularza Kontaktowego konieczne jest uzupełnienie dedykowanych pól o dane co najmniej oznaczone jako wymagane i/lub niezbędne wraz ze wskazaniem celu kontaktu.

3. Usługa składania Zamówień w Sklepie polega na umożliwieniu Klientowi złożenia Zamówienia z wykorzystaniem dedykowanego temu celowi Koszyka. Usługa ta umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży na zasadach opisanych w Tytule IV Regulaminu.

4. Składanie Zamówień w Sklepie wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

5. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie.

6. W celu Rejestracji należy:

6.1. wypełnić formularz rejestracyjny, ustalić Hasło, zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności oraz potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny wysłany na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, albo

6.2. zalogować się za pomocą aktywnego konta w serwisie Facebook lub Google używając dedykowanego przycisku „Zaloguj się za pomocą Facebook” lub „Zaloguj przez Google”.

7. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych Klienta. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Spółką a Klientem na czas nieokreślony.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Strony Internetowej, w tym Konta Klienta, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane na Stronie Internetowej i jest zobowiązany w szczególności do:

9.1. korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

9.2. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementy techniczne,

9.3. powstrzymywania się od wykorzystywania Strony Internetowej do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Strony Internetowej jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.,

9.4. korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

10. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Spółki. Spółka niezwłocznie po jego otrzymaniu dokonuje usunięcia Konta Klienta.

11. Spółka może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta Klienta w każdym czasie i bez podawania przyczyny, informując o tym Klienta na adres e – mail podany w Koncie, na 14 dni przed planowanym usunięciem Konta. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa powyżej ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

11.1. cel Rejestracji lub sposób korzystania z Konta Klienta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Strony Internetowej;

11.2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, narusza prawa osób trzecich;

11.3. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta;

11.4. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w rażący bądź uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;

11.5. podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub prawdziwości a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;

11.6. Klient nie wykazywał aktywności na Stronie Internetowej, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

12. Usunięcie Konta Klienta skutkuje niemożliwością korzystania z funkcjonalności Konta Klienta i zalogowania się, w tym w szczególności składania Zamówień przez Konto Klienta, śledzenia historii Zamówień zrealizowanych, modyfikacji danych zamieszczonych w Koncie.

13. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta Klienta lub usunięcie Konta Klienta pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. Wypowiedzenie umowy lub usunięcie Konta Klienta nie uniemożliwia Klientowi składania Zamówień w Sklepie w trybie bez rejestracji Konta Klienta.

14. Usługa wysyłki Newslettera polega na przesyłaniu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych w postaci materiałów reklamowych i promocyjnych, spersonalizowanych ofert oraz informacji o produktach i usługach Spółki. Usługa dostępna jest dla Klientów, którzy w części dotyczącej Usługi (formularz zapisu na Newsletter) podali swój adres e-mail, zaakceptowali Regulamin Usługi Newsletter poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję Regulamin Usługi Newsletter” i kliknęli przycisk „Subskrybuj”. Kliknięcie przycisku „Subskrybuj” powoduje przesłanie na podany adres e-mail przez Usługodawcę w automatycznej wiadomości linku potwierdzającego rejestrację. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez Usługodawcę automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail powoduje, że adres poczty elektronicznej Usługobiorcy (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji Usługi Newsletter. Szczegółowe warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi Newsletter dostępne są w Regulaminie Usługi Newsletter zamieszczonym w Serwisie.

15. W celu przeprowadzenia badania satysfakcji, Klient może zostać poproszony o udzielenie opinii związanej z przebiegiem zakupów u Sprzedawcy. Badanie polega na odpowiedzi na pytania wskazane w ankiecie, dotyczące jakości obsługi Klienta przez Sprzedawcę w związku z dokonanymi zakupami. By wziąć udział w ankiecie, na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta zostanie przesłany link, po kliknięciu w który, Klient będzie mógł udzielić odpowiedzi na zadane pytania. Podmiot, który przeprowadzi badanie będzie działał w imieniu Sprzedawcy i na jego zlecenie. Podmiotem działającym na zlecenie Sprzedawcy jest spółka Ceneo Sp. z o.o., organizator programu Zaufane Opinie Ceneo. Dane osobowe Klienta są przekazywane przez Sprzedawcę do Ceneo Sp. z o.o. w oparciu o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

16. Sprzedawca na stronie Sklepu zapewnia Klientom dostęp do opinii o Towarach zebranych przed dniem 1 stycznia 2023 roku. Od 1 stycznia 2023 roku możliwość dodawania opinii o Towarach zakupionych w Sklepie, z wykorzystaniem funkcjonalności formularza opinii, zostaje przez Sprzedawcę wyłączona.

17. Sprzedawca w odniesieniu do opinii o Towarach pełni rolę podmiotu udostępniającego zasoby teleinformatyczne i nie jest dostawcą takich opinii.

18. Sprzedawca nie weryfikuje, czy opinie zamieszczone na stronie Sklepu pochodzą od Klientów, którzy faktycznie dokonali zakupu danego Towaru lub go używali.

19. Opinie oznaczone są podanym przez Klientów imieniem.

20. Opinie składają się z oceny w postaci gwiazdek oraz komentarza.

21. Klient, który podzielił się opinią o Towarze nie może samodzielnie usunąć lub edytować opinii. Klient chcący edytować lub usunąć opinię powinien w tym celu zwrócić się do Sprzedawcy na adres mailowy [email protected] Sprzedawca dokona edycji lub usunięcia opinii w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości mailowej z prośbą o edycję lub usunięcie opinii.

22. Opinie zamieszczone na stronie Sklepu nie zawierają plików graficznych, zdjęć, filmów, linków odsyłających do innej strony internetowej, jak również treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, sprzecznych z dobrymi obyczajami (np. poprzez użycie wulgaryzmów, określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe, treści propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści, naruszających uczucia religijne, treści o charakterze pornograficznym), naruszających dobra osobiste osób trzecich, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorstwa, mających charakter obraźliwy i mogących stanowić groźbę bezprawną, pozostających w sprzeczności z interesem Sprzedawcy (np. stanowiących bezpośrednią lub pośrednią reklamę towarów lub podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Sprzedawcy).

23. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji treści opinii zamieszczonych w Sklepie. Dotyczy to w szczególności weryfikacji treści, co do których, w oparciu o doniesienia osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one naruszać Regulamin, czy obowiązujące przepisy prawa. W przypadku uznania przez Klienta lub osobę trzecią, że treść opinii narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Klient lub osoba trzecia może zgłosić nadużycie, za pośrednictwem adresu mailowego [email protected] . Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca dokonuje weryfikacji opinii i w przypadku stwierdzenia nadużycia, usuwa opinię, informując o tym fakcie, dokonującego zgłoszenie, na adres mailowy, z którego zgłoszenie zostało wysłane.

24. Sprzedawcy przysługuje nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona czasowo i terytorialnie licencja, z prawem do udzielania dalszej licencji, na korzystanie z opinii o Towarach zamieszczonych przez Klientów przed 1 stycznia 2023 r., w zakresie ich udostępniania w Sklepie oraz innych mediach i wydawnictwach, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrowego; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Sprzedawcy przysługuje również uprawnienie do wykonywania praw zależnych do opinii zamieszczonych przez Klientów przed dniem 1 stycznia 2023 r.

III. INFORMACJE O TOWARACH ORAZ INNE INFORMACJE PODAWANE W SKLEPIE

1. Informacje prezentowane na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Wszystkie ceny Towarów podawane są przez Sprzedawcę w złotych polskich i wyrażone są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw i zależy od wyboru sposobu dostarczenia Towarów objętych Umową Sprzedaży, na etapie składania Zamówienia.

4. W przypadku wprowadzenia obniżki cen Towarów, Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie Towaru zamieszcza informację o najniższej cenie tego Towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco: zmiany cen Towarów, aktualizacji informacji o Towarach prezentowanych w Sklepie, wycofania poszczególnych Towarów z asortymentu Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do asortymentu Sklepu, zmiany cen dostawy.

6. Zdarzenia opisane w ust. 5 nie stanowią zamiany Regulaminu.

7. Sprzedawca zastrzega, że: poszczególne informacje prezentowane na Stronie Internetowej (niezależnie od formy wyrażenia np. zdjęcia) mogą być chronione przez przepisy prawa, w tym ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm. ), ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.). Dotyczy to w szczególności nazw handlowych, znaków towarowych, wzorów opakowań.

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia mogą być składane w Sklepie, z wykorzystaniem Koszyka lub telefonicznie.

2. Złożenie Zamówienia w Sklepie oraz telefonicznie wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest złożenie przez Klienta kompletnego Zamówienia. Złożenie Zamówienia nie wymaga Rejestracji.

4. Złożenie Zamówienia w Sklepie następuje przez wykonanie wszystkich następujących czynności:

4.1. wybór Towaru, określenie ilości Towarów oraz kliknięcie przycisku „Do koszyka”;

4.2. wypełnienie formularza Zamówienia i podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, zgodnie z instrukcją wyświetlaną na Stronie Internetowej;

4.3. zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności;

4.4. potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu funkcjonalności Strony Internetowej.

6. W przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza Zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia, Klient jest informowany o złożeniu Zamówienia, co nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta przez Sprzedawcę.

7. W przypadku, gdy Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji, informuje o tym Klienta za pośrednictwem wiadomości wysłanej na wskazany adres e-mail Klienta („Potwierdzenie Zamówienia”). Z chwilą otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Do momentu otrzymania Potwierdzenia Zamówienia, Klient i Sprzedawca mogą anulować złożone Zamówienie i nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o anulowaniu Zamówienia Klient może przesłać na adres mailowy [email protected]

9. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towarów. W przypadku czasowej niedostępności Towaru Klient zostanie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia oraz zostanie poproszony o potwierdzenie woli dalszej realizacji Zamówienia lub jego anulowania ze zwrotem uiszczonych opłat. W sytuacji wyrażenia woli realizacji Zamówienia w wydłużonym czasie, wiadomość z Potwierdzeniem Zamówienia zostanie wysłana po przyjęciu Towaru na magazyn Sprzedawcy.

10. Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.

11. Klient może być informowany o statusie Zamówienia poprzez sms-y lub e – maile, a w przypadku Klientów posiadających Konto, również za pośrednictwem Konta.

12. W przypadku Zamówień składanych telefonicznie Potwierdzenie Zamówienia następuje za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail lub za pośrednictwem wiadomości SMS na wskazany numer telefonu. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia telefonicznego stanowi przyjęcie oferty Klienta. Z chwilą otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

13. Zamówienia drogą telefoniczną, składa się pod numerami telefonu podanymi na Stronie Internetowej. W takim przypadku Sprzedawca podaje Klientowi będącemu Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach konsumenta informacje o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy, oznaczenie Sprzedawcy, informację o łącznej cenie za Towary oraz opłacie za dostawę, informację o prawie do odstąpienia od Umowy.

14. Złożenie Zamówienia drogą telefoniczną wymaga wyrażenia przez Klienta zgody na nagrywanie rozmowy, o czym Klient zostanie poinformowany na wstępie rozmowy, oraz potwierdzenia akceptacji Regulaminu.

15. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w Zamówieniu.

V.  PŁATNOŚCI

1. Klient posiada prawo wyboru formy płatności i sposobu dostawy Towaru, zgodnie z Regulaminem. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostawy Towarów, ograniczeń dostarczania Towarów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się w Sklepie.

2. W przypadku Zamówień dokonywanych w Sklepie, Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

2.1. płatność przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2.2. płatność za pobraniem – gotówką przy odbiorze Towaru dla zamówień z dostawą na terytorium Polski,

2.3. szybkie płatności online.

3. W przypadku Zamówień składanych telefonicznie Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

3.1. płatność przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy,

3.2. płatność za pobraniem – gotówką przy odbiorze produktu dla zamówień z dostawą na terytorium Polski.

4. Realizacja Zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie po Potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę, a Zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po Potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.

5. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewowych lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, płatności należy dokonać na rachunek wskazany przez Sprzedawcę w trakcie dokonywania Zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę. Za dzień płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. Sprzedawca zastrzega, że niektóre formy płatności mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat w wysokości wynikających z cenników i/lub regulaminów operatorów i/lub podmiotów obsługujących realizację tych płatności.

7. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Sklep faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.), co jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej, co jednak nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania faktur w takiej formie. Klient może pobrać fakturę w formie elektronicznej w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia przez Sklep. Faktura będzie dostępna w tym okresie pod linkiem przesłanym przez Sklep do Klienta na jego adres e-mail, po podaniu przez Klienta adresu email oraz numeru zamówienia. Po wygaśnięciu ww. linku do pobrania faktury, Klient może ponownie otrzymać od Sklepu link do faktury w formie elektronicznej na jego adres e-mail po uprzednim zgłoszeniu tego Sklepowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected]. Przesłany ponownie przez Sklep do Klienta link do faktury w formie elektronicznej wygasa po upływie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania przez Klienta. Klient może ponawiać zgłoszenie do Sklepu o otrzymanie linka do faktury w formie elektronicznej. Powyższe zasady dotyczące wnioskowania o ponowny link oraz jego dostępności stosuje się odpowiednio. Ponadto Klient posiadający Konto Klienta będzie miał dostęp do faktur z poziomu Konta. Klient może zrezygnować z wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną zgłaszając takie żądanie Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli Klient podczas składania Zamówienia drogą telefoniczną nie podał adresu e-mail, faktura zostanie doręczona w formie papierowej. Faktury papierowe wysyłane są na adres do korespondencji podany podczas Rejestracji, a w przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji lub złożenia Zamówienia telefonicznie na adres wskazany podczas składania Zamówienia.

8. Klient, dokonujący zakupu Towarów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, który chce otrzymać od Sprzedawcy fakturę VAT, zobowiązany jest podać Sprzedawcy dane obejmujące firmę przedsiębiorcy oraz numer NIP przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Wystawienie faktury VAT z danymi firmowymi, po zawarciu Umowy Sprzedaży, w przypadku ich niepodania podczas składania Zamówienia, nie jest możliwe.

9. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniającej wystawienie przez Sprzedawcę faktury korygującej, Sprzedawca wystawi elektroniczną fakturę korygującą i przekaże ją Klientowi na adres e-mail podany przez Klienta w Koncie Klienta lub na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

10. Okolicznościami uzasadniającymi wystawienie przez Sprzedawcę faktury korygującej są w szczególności:

10.1. odstąpienie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią,

10.2. odstąpienie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta od Umowy Sprzedaży w związku z uwzględnieniem przez Sprzedawcę reklamacji z tytułu rękojmi,

10.3. obniżenie przez Sprzedawcę ceny Towaru objętego Umową Sprzedaży w związku z uwzględnieniem przez Sprzedawcę reklamacji z tytułu rękojmi,

10.4. nieodebranie przez Klienta Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wystawienie przez Sprzedawcę faktury korygującej, o których mowa w ust. 10 powyżej, Sprzedawca i Klient wspólnie uzgadniają, iż zaakceptowali warunki wystawienia faktury korygującej, o których mowa w ust. 9 powyżej oraz jej skutek na dzień wystawienia faktury korygującej.

VI. DOSTAWA TOWARÓW

1. Dostawa Towarów następuje wyłącznie na terytorium Polski. O kosztach dostawy Klient jest każdorazowo informowany przy składaniu Zamówienia.

2. Zamówione Towary są dostarczane na adres wskazany podczas składania Zamówienia.

3. W przypadku większych Zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. Podzielenie dostawy na osobne partie nie wpływa na koszt dostawy ponoszony przez Klienta.

4. W przypadku wyboru dostawy kurierem, dostawa realizowana jest na warunkach wskazanych w regulaminie firmy kurierskiej (transportowej).

5. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie jej odbioru w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z dostawcą spisują protokół szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU BRAKU ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY I GWARANCJA

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów będących Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta.

2. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą realizowaną na rzecz Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi za wady zawartych w Kodeksie cywilnym.

3. Sprzedawca ponosi względem Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili dostarczenia Towaru i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

4. Klient składa Reklamację:

4.1. w formie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego przesłanego na adres: GT GROUP Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie przy ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut lub

4.2. w formie wiadomości e-mail, przesłanej na adres: [email protected] lub

4.3. przy wykorzystaniu funkcjonalności Strony Internetowej.

5. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który dokonuje reklamacji Towaru z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży zobowiązany jest sprecyzować swoje żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta.

6. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Towar został nabyty. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

8. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.

9. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

10. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

11. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

11.1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 6,

11.2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 7-9,

11.3. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;

11.4. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania z prawa do naprawy lub wymiany Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży;

11.5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny, przy czym obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.

13. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

14. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.

15. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

16. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

17. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 6-16.

18. Okres rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę.

19. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i informuje o zakończeniu procesu reklamacyjnego, w szczególności w Koncie Klienta lub drogą mailową, telefoniczną, sms - em.

20. Szczegółowe informacje o procesie reklamacyjnym dostępne są na Stronie Internetowej, lub pod numerem Infolinii albo u Sprzedającego.

21. Niektóre Towary sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

22. Uprawnienia z tytułu gwarancji oraz sposób dochodzenia roszczeń określa treść dokumentu gwarancji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

23. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

24. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając w tym celu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie oświadczania o odstąpieniu, przesyłając wiadomość na adres e – mail Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyśle Towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sprzedawcy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta uiszczone przez niego płatności w związku z Umową Sprzedaży, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

7. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania zwrotnego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu odesłania Towaru , w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie pisemnej, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta w celu usprawnienia realizacji zwrotu ceny za Towar może dołączyć kopię dowodu zakupu Towaru do oświadczenia, a w przypadku przesyłania formularza o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – czytelny skan lub zdjęcie dowodu zakupu.

9. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:

10.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

10.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

10.3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

10.4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10.5. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

10.6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10.7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest GT GROUP Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie przy ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, nr REGON: 180004113, NIP: 815-166-49-72, nr BDO: 000003403, kapitał zakładowy w wysokości 13 257 000,00 zł, opłacony w całości.

2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane między innymi w celu należytego świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz usług posprzedażnych.

3. Wszystkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów są dostępne w Polityce prywatności.

X. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

1. Spółka zapewnia poprawne działanie Strony Internetowej i Sklepu i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w ich funkcjonowaniu, zgłoszone przez Klientów.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej z których korzysta Klient.

3. Klient może powiadomić Spółkę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony Internetowej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie poprzez Infolinię.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

5. Spółka nie odpowiada na reklamacje dotyczące obsługi szybkich płatności on-line. Klient powinien złożyć reklamację do podmiotu obsługującego szybkie płatności on-line, zgodnie z regulaminem świadczenia usług tego podmiotu.

6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację dotyczącą Strony Internetowej w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku danych.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma prawo:

1.1. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1706 z późn. zm.), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017 poz. 1356);

1.2. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1706 z późn. zm.) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

1.3. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023 r.

2. Aktualny Regulamin jest zamieszczany na Stronie Internetowej oraz na każde żądanie Klienta może być mu dostarczony droga elektroniczną bez dodatkowych opłat.

3. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1622 z późn. zm.). Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego sprzętu dokonany zostanie w Sklepie Internetowym i będzie obejmował sprzęt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje, co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Klient zgłasza chęć zwrotu zużytego sprzętu, wskazując rodzaj i jego funkcjonalności z chwilą dokonania zakupu w celu weryfikacji przez Sprzedawcę, czy taki sprzęt może zostać od Klienta odebrany z miejsca dostawy w dniu dostarczenia Towaru. W przypadku braku informacji od Klienta, Sprzedawca może nie odebrać sprzętu, jeżeli nie będzie on spełniał wymogów opisanych w art. 37 ust. 2 ww. ustawy. Informacja o zużytym sprzęcie przekazywana jest drogą mailową na adres: [email protected] w treści Zamówienia.

4. W razie zaistnienia sporu Konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny.

5. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu lub Strony Internetowej, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Sprzedawcy, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Strony Internetowej lub Sklepu przepisów prawa.

7. Dla skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez poinformowanie Klienta o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług opisanych w Regulaminie.

9. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmienionych postanowień Regulaminu. W przypadku takich Zamówień zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

10. Załącznikami do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część są: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na odległość, Polityka Prywatności.

 

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 - regulamin sklepu internetowego inlago.pl (Ważny do 31.12.2022)

Załącznik nr 2 - regulamin sklepu internetowego inlago.pl (Ważny do 31.03.2023)

Zadzwoń do nas
pon-pt: 8:00-16.00
Napisz do nas